นายธัญธร โยธี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจ

นางนุชรี อินทรสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางฐาณิชญาน์ ศรีทอง

นักวิชาการศึกษา

นางรัชนิ อ่อนแก้ว

พนักงานธุรการ

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2

นางสาววรธนา เจริญสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายมูฮัมมัดอูซัยรี ลอแม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวไอชญาณ์ แสงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชามญชุ์ สายกิ้มซ้วน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปวริศา ทองรักษ์

นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ

นางสาวฐิติรัตน์ ทองพรม

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

นางสาวอารีวรรณ อ่อนแก้ว

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

นางสาวอารีบ๊ะ แล๊ะหวัง

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

นายพยุงศักดิ์ การเอียด

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

นางจิรารัตน์ มีบุญ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนนักศึกษาพิการ

นางสาวนัทมน ละอองแก้ว

ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวชุติมา สันเด

ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ เกตุอักษร

ครูพี่เลี้ยง

นางสุภาพร ทองอยู่

ครูพี่เลี้ยง

นางปรีดา เส้งคุ้ย

พนักงานบริการ

นายสุธรรม บุญฤทธิ์

พนักงานบริการ

นางอุสุนา เงะหวัง

พนักงานบริการ

นางสาวรัตติกาล อร่ามเรือง

พนักงานบริการ

นางพวงทิพย์ อร่ามวงศ์

พนักงานบริการ

นางขนิษฐา เรืองเวช

พนักงานบริการ

นางวรรณี เกษรา

พนักงานบริการ