โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนผ่านบอร์ดเกม Battle of the numbe

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (68-302) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี คณะวิทยากรจากสมาคม IAFSW และคณาจารย์จากคระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการระบบเอกสาร”

ครั้งที่ 2 : หัวข้อ “การใช้งานลายเซ็นดิจิทัล” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom

กิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(Summer Camp) สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 61 เครื่อข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 14-15 และ 21-22 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ผ่านระบบ zoom

คณบดีคณะครุศาสตร์ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กันยายน 2564

คณบดีคณะครุศาสตร์ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วันที่ 21 กันยายน 2564

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล

ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม (68-305) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เพลงและคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย"

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563

โครงการสัมมนาระหว่างฝึกการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ

การจัดงานเฟ้นหา นักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต 63

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการครูจิตอาสา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

การติดตามการดำเนินงานโครงการ “การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นพื้นฐาน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อที่ 20 เดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 68-305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลทั้งหมดมี 61 รายการ , มีทั้งหมด 5 หน้า : 12345 ถัดไป >>