ประวัติความเป็นมา

          เริ่มต้นจากการจัดตั้งภาควิชาการอนุบาลศึกษาในปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนวิชาเอกการอนุบาลศึกษาระดับ ปกศ.สูง มีนักศึกษาจำนวน 35 คน มีอาจารย์สังกัดภาควิชาจำนวน 2 คน และมีอาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยาเป็นผู้ช่วยสอน จนกระทั่งได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนลักษณะการบริหารจากภาควิชาการอนุบาลศึกษาเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย บริหารโดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา และต่อมามีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 ปี ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ปัจจุบันเปลี่ยนลักษณะการบริหารเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25471641100726
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.นิศารัตน์ บุญมี

อีเมล : nisarat.bo@skru.ac.th

ผศ.นัยนา ยีหมะ

อีเมล : naiyana.ye@skru.ac.th

ผศ.ชนกพร ธีระกุล

อีเมล : chanokporn.pr@skru.ac.th

ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล

อีเมล : puksannat.ho@skru.ac.th

ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

อีเมล :rungrangsimar.su@skru.ac.th

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน / หมวดวิชาเลือกเสรี

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

40 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู

28 หน่วยกิต

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

42 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาระทรวงศึกษาธิการ รับรองในทุกสาขาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน/การประเมินความรู้ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครูอย่างเป็นระบบ
      2.มีการสอบวัดแววความเป็นครูตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและจัดให้มีการทำแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต
      3. มีการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30
รวม 30 60 90 120 120
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา 30 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์