ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรใหม่และประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ.2558 เป็นหลักสูตรที่รองรับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรนี้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและการสอน การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย เกมกีฬาไทย และกีฬาสากล และ หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา มีจรรยาบรรณความเป็นครู มีพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย เพื่อนำสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 รุ่น จำนวน 116 คน

          ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและการสอนการเคลื่อนไหว หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มีจรรยาบรรณความเป็นครู มีพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย เพื่อนำสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีนักศึกษา 1 รุ่น จำนวน 28 คน

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25581641100759
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education


รหัสหลักสูตร : 25581641100759
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (พลศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Physical Education)


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (พลศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Physical Education)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

อีเมล : monchai.in@skru.ac.th

ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธ์

อีเมล : nakul.so@skru.ac.th

ผศ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง

อีเมล : ibrohim.ye@skru.ac.th

ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต

อีเมล : palakorn.na@skru.ac.th

อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ

อีเมล : peerawat.ch@skru.ac.th

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน / หมวดวิชาเลือกเสรี

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

40 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู

28 หน่วยกิต

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

40 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต

EDLA001

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills

3(2-2-5)

EDLA002

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication

3(2-2-5)

EDLA003

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes

3(2-2-5)

EDLA004

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต

EDLA001

สุนทรียะ
Aesthetic

3(2-2-5)

EDHU002

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations

3(2-2-5)

EDSO001

พลเมืองที่เข็มแข็ง
Potency Citizenship

3(2-2-5)

EDSO002

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King Wisdom for Local Development

3(2-2-5)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

EDSC001

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care

3(2-2-5)

EDSC002

การคิดเชิงเหตุผล
Logical thinking

3(2-2-5)


2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต

1001101

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communicatio

3(2-2-5)

1001201

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
Ethics and Spirituality for Teachers

3(2-2-5)

1001301

จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher

3(2-2-5)

1002401

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Education Administration and Quality Assurance in Education

3(2-2-5)

1002501

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2-5)

1002502

วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science

3(2-2-5)

1002601

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning

3(2-2-5)

1002701

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation

3(2-2-5)

1003702

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and Learning

3(2-2-5)

1004801

ครุนิพนธ์
Individual Development Plan

1(0-2-1)

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต

1001901

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1

2(90)

1002902

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2(90)

1003903

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Internship 3

2(90)

1004904

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Internship 4

6(290)

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต

1101105

ประวัติ ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
History Philosophy and Principles of Physical Education

2(2-0-4)

1101202

ทักษะและการสอนกรีฑา
Skills and Teaching in Tracks and Fields

2(1-2-3)

1101204

ทักษะและการสอนว่ายน้ำ
Skills and Teaching in Swimming

2(1-2-3)

1101302

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
Human Anatomy and Physiology for Physical Education

3(2-2-5)

1101303

สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
Physiology of Exercisefor Physical Education

2(1-2-3)

1101401

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
Basic Movement

2(1-2-3)

1102401

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
Kinesiology for Physical Education

3(2-2-5)

1102402

การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก
Learning and Development of Motor Skills

2(1-2-3)

1102601

การดูแลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล
First Aids and Basic Sports Injury

3(2-2-5)

1102701

การบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน
Administration of Physical Education in School

3(2-2-5)

1102702

การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Test and Enhancement in Physical Fitness

2(1-2-3)

1103701

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
Learning Management and Curriculums of Physical Education

3(2-2-5)

1103702

การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
Assessment in Physical Education Learning

2(1-2-3)

1103703

การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Physical education for Special Needs Students

2(1-2-3)

1103704

การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน
Research in Physical Education

2(1-2-3)

1104101

การสัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education

2(1-2-3)

1104701

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
Methodology Of Physical Education Learning Management

3(1-4-4)

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

1101203

ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล
Skills and Teaching in Volleyball

2(1-2-3)

1101205

ทักษะและการสอนฟุตบอล
Skills and Teaching in Football

2(1-2-3)

1102201

ทักษะและการสอนยิมนาสติก
Skills and Teaching in Gymnastics

2(1-2-3)

1102205

ทักษะและการสอนแบดมินตัน
Skills and Teaching in Badminton

2(1-2-3)

1102206

ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
Skills and Teaching in Rhythmic Activities

2(1-2-3)

1103201

ทักษะและการสอนบาสเกตบอล
Skills and Teaching in Basketball

2(1-2-3)

1103202

ทักษะและการสอนมวยไทย
Skills and Teaching in MuayThai

2(1-2-3)

1103203

ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
Skills and Teaching in Swords and Poles

2(1-2-3)

1103204

ทักษะและการสอนเทนนิส
Skills and Teaching in Tennis

2(1-2-3)

1103705

เกมและกิจกรรมค่ายนันทนาการ
Games and recreation camp activities

3(2-2-5)

1104102

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for health

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)
      2. มีการสอบข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู
      3. มีการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนด
      4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (หลักสูตร 5 ปี)

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
1 30 30 30 30 -
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30
5 - - - - 30
รวม 30 60 90 120 120
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - - 30

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (หลักสูตร 4 ปี)

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30
รวม 30 60 90 120 120
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - 30 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      1. เพจพละศึกษา
      2. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
      3. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
      4. คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
      6. การกีฬาแห่งประเทศไทย
      7. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์