ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 จนในปีการศึกษา 2554 ได้หยุดรับนักศึกษา แต่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ยังอยู่ในระบบมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2558 คณะกรรมการหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อกันเปลี่ยนแปลงและเพื่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ. ศ. 2557 ของคุรุสภา จนเมื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559 ผ่านการรับรองจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Education Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education Program in Education Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Education Administration)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข

อีเมล : kanokkorn.si@skru.ac.th

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

อีเมล : saruthipong.bh@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.พรรณี ผุดเกตุ

อีเมล : pannee.ph@skru.ac.th

ผศ.ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย

อีเมล : rujirapun.ko@skru.ac.th

แผนการเรียน

แผน ก 2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต โดยขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกแผนการเรียน

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
      2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์การทำงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
      3. กรณีที่หน่วยงานส่งเข้ามาศึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับใดระดับหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น
      4. ผ่านการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคปกติ)

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
แผน ก2 แผน ก2 แผน ก2 แผน ก2 แผน ก2
1 10 10 10 10 10
2 - 10 10 10 10
รวม 10 20 20 20 20
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา 10 10 10 10 10

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคพิเศษ)

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
แผน ข แผน ข แผน ข แผน ข แผน ข
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
รวม 30 60 60 60 60
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - 30 30 30 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุรุสภา