ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษเริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2517 เป็นหลักสูตรแรกของวิทยาลัยครูสงขลาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี และอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          จนกระทั่งปี พ.ศ.2554 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตก็มาอยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549 และเริ่มพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2554 เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2558 อีกครั้ง เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559

          ต่อมาในปีพุทธศักราช 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับนโยบายจากองคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับพัฒนาครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพสูง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตครูจากการเรียนรู้ในลักษณะเนื้อหาวิชาเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะในการทำงานและหน้าที่ครู ทำให้เนื้อหา คำอธิบายรายวิชา และวิธีการผลิตครูเปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษขึ้นใหม่ โดยใช้เวลาเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเหลือเพียง 4 ปี (จากเดิม 5 ปี) และมุ่งเน้นการเรียนรู้จากโรงเรียนและสถานที่จริงตลอดหลักสูตรมากขึ้น และทำการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นรุ่นแรก

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25491641107184
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in English
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (English)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์รติมา เทียนไชย

อีเมล : ratima.ti@skru.ac.th

อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์

อีเมล : nitchaphat.ch@skru.ac.th

อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์

อีเมล : wisoot.kr@skru.ac.th

อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี

อีเมล : chutintorn.ro@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.เอกพล ไพโรจน์

อีเมล : ekkapon.ph@skru.ac.thh

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน / หมวดวิชาเลือกเสรี

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

40 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู

28 หน่วยกิต

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

42 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในทุกสาขาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
      2. มีการสอบวัดแววความเป็นครู ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      3. มีการสอบวัดความรู้เฉพาะด้าน (ภาษาอังกฤษ) ผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
      4. มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30
รวม 30 60 90 120 120
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - 30 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุรุสภา