ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2547 ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) หลังจากผลิตบัณฑิตจำนวน 2 รุ่น ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตร 5 ปี ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2549 เมื่อถึงวาระครบรอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 ปัจจุบันได้เปิดสอนนักศึกษาถึงชั้นปีที่ 5

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25471641100682
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Social Studies
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในสถานที่ตั้งจังหวัดสงขลา

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

อีเมล : khwandaw.pi@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา

อีเมล : sireethorn.th@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.พนัชกร พิทธิยะกุล

อีเมล : aporn.pi@skru.ac.th

อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์

อีเมล : chanoknat.po@skru.ac.th

อาจารย์สรัช ดอกบัวแก้ว

อีเมล : sarat.do@skru.ac.th

แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDSO001 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5)
1001301 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับวิชาเอก) 1161401 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
1161501 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)
1161201 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5)
1161101 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDSO001 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5 )
รวมหน่วยกิต 21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDLA001 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
EDUL004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1001101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
EDSC001 สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับวิชาเอก) 1661502 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
1161402 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1002501 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDHU002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1002411 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับวิชาเอก) 1662203 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5)
1162503 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
1162301 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDLA002 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1002701 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกบังคับ) 1162504 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5)
1162403 อารยธรรมโลก 3(2-2-5)
1162102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDSO002 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
EDHU002 สุนทรียะ 3(2-2-5)
EDLA003 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน xxxxxxx เลือกเรียน 3
xxxxxxx เลือกเรียน 3
xxxxxxx เลือกเรียน 3
รวมหน่วยกิต 21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน xxxxxxx เลือกเรียน 3
xxxxxxx เลือกเรียน 3
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกบังคับ) 1163202 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5)
1163204 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 21

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290)
รวมหน่วยกิต 6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 1004801 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน xxxxxxx เลือกเรียน 3
xxxxxxx เลือกเรียน 3
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3
xxxxxxx เลือกเรียน 3
รวมหน่วยกิต 13

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30
5 - - - - 30
รวม 30 60 90 120 120
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - - 30

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดสตูล)

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30
5 - - - - 30
รวม 30 60 90 120 120
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - - 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง