ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา (หลักสูตร 5 ปี)

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ.2547 ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) หลักสูตรนี้ปรับเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลังจากผลิตบัณฑิตจำนวน 2 รุ่น ได้ พัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตร 5 ปี ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พุทธศักราช 2549 เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต่อมาเมื่อถึงวาระครบรอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 ในปีการศึกษา 2558 เมื่อถึงวาระครบรอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) โดยให้เพิ่มเติมกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก จึงได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2561 ได้ พัฒนาเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ รายวิชาในทุกกลุ่มวิชาเป็นรายวิชาที่อาจารย์ต้องจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษามี สมรรถนะตามที่ หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ตั้งแต่ชั้นปี 1-4 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562

ความเป็นมา (หลักสูตร 4 ปี)

          ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำหน้าที่ผลิตครู จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โอเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งที่จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 48)

          ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนานวัตกรที่สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรแบบโมดูลที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ที่สำคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556; Wangner, 2012) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0

          ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ก)

          ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 254716411007377
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Thai
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Thai)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.นิดาริน จุลวรรณ

อีเมล : nidarin.ju@skru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์

อีเมล : kamolthip.so@skru.ac.th

กรรมการหลักสูตร

อาจารย์กมลทิพย์ กาลพันธ์

อีเมล : kamonthip.ka@skru.ac.th

กรรมการหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สร้อยสุดา ไชยเหล็ก

อีเมล : soisuda.ch@skru.ac.th

กรรมการหลักสูตร

อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล

อีเมล : wipapan.na@skru.ac.th

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร

แผนการเรียน

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561 และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2558 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในทุกสาขาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน/การประเมินความรู้ และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครูอย่างเป็นระบบ
      2. มีการสอบวัดแววความเป็นครูตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      3. มีการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

กรณีที่มีหลักสูตรเทียบโอน ดังนี้
      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
      2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

แผนการรับนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 30 คน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู