ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) ถือกำเนิดครั้งแรกพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจากสถาบันราชภัฎสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยในตอนเริ่มต้นใช้ชื่อว่า หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) ซึ่งแนวคิดในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูในช่วงนั้นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการครูในสาขาขาดแคลน และมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น คนเก่ง คนดี ครูเก่ง และครูดี รวมถึงใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเป็นชุดวิชา

          ต่อมา หลังจากผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) มาได้ 2 รุ่น (พ.ศ.2547-2548) ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ ห้องสัมมนา อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมตกลงทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีมติเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากชุดวิชาบูรณาการเป็นระบบรายวิชา และพัฒนาต่อเรื่อยมาจนกระทั่งในวันที่ใน 28 เมษายน พ.ศ.2549 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) ก็ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

          ในปีพุทธศักราช 2554 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปี พ.ศ. 2549) ได้เปิดรับและผลิตบัณฑิตจำนวน 5 รุ่น และมีวาระครบรอบในการพัฒนาหลักสูตร จึงได้ระดมคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และทำการปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปี พ.ศ.2554) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) และดำเนินการเปิดรับและผลิตบัณฑิตจนปัจจุบัน

          ต่อมาในปีพุทธศักราช 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับนโยบายจากองคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับพัฒนาครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพสูง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตครูจากการเรียนรู้ในลักษณะเนื้อหาวิชาเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะในการทำงานและหน้าที่ครู ทำให้เนื้อหา คำอธิบายรายวิชา และวิธีการผลิตครูเปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ โดยใช้เวลาเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเหลือเพียง 4 ปี (จากเดิม 5 ปี) และมุ่งเน้นการเรียนรู้จากโรงเรียนและสถานที่จริงตลอดหลักสูตรมากขึ้น และทำการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นรุ่นแรก

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25471641100704
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education in General Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education in General Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (General Science)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

อีเมล : werapan.ja@skru.ac.thh

อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ

อีเมล : nipattha.ch@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ

อีเมล : ruthaiwan.bu@skru.ac.th

อาจารย์ สายใจ เพชรคงทอง

อีเมล : sayjai.pe@skru.ac.th

อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์

อีเมล : nawarat.se@skru.ac.th

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน / หมวดวิชาเลือกเสรี

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

40 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู

28 หน่วยกิต

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

42 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
      2.มีการสอบวัดแววความเป็นครู ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      3.มีการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 60 60 60 60 60
2 - 60 60 60 60
3 - - 60 60 60
4 - - - 60 60
รวม 60 120 180 240 240
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - 60 60

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง