ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มีประวัติความเป็นมาควบคู่ กับคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา จากจุดเริ่มต้นจัดการฝึกหัดครูในจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2462 ได้พัฒนามาสู่ การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อมาได้ปรับฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา สถาบันราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามลำดับ

          คณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานที่มีพัฒนาการมาจากหมวดวิ ชาการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งต่อมาได้ปรับฐานะเป็นคณะวิชาครุศาสตร์และคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้นั้นได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมกับมีภารกิจหลักในการจัดการฝึกหัดครูในมหาวิทยาลัยโดยร่วมมือประสานงานกับคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการบริหาร โดยอยู่ภายใต้การบริหารคณะครุศาสตร์ และแบ่งการบริหารเป็นไปตามหลักสูตรต่างๆ และวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2562 มี การเปิดเรียนหลักสูตรปรับปรุงจากเดิมหลักสูตร 5 ปี กลายเป็นหลักสูตร 4 ปี การจัดทำหลักสูตรปรับปรุงนี้เป็นการจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อให้เป็นหลักสูตรกลางที่ มีแนวทางการจัดทำรายวิชาโดยยึดหลักเกณฑ์ตามสมรรถนะที่ครูคณิตศาสตร์พึงปฏิบัติ

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25471641100715
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Mathematics
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

อีเมล : aungkana.ut@skru.ac.th

ผศ.วิมลวรรณ มีบุญ

อีเมล : wimolwan.me@skru.ac.th

ผศ.อดุลย์ หวังจิ

อีเมล : adul.wa@skru.ac.thh

อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ

อีเมล : teerapong.ko@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว

อีเมล : jongkon.bu@skru.ac.th

แผนการเรียน

ระยะเวลา 4 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (ในเวลาราชการ)

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์
      2. มีการสอบวัดแววความเป็นครู ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      3. มีการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 60 60 60 60 60
2 - 60 60 60 60
3 - - 60 60 60
4 - - - 60 60
รวม 60 120 180 240 240
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - 60 60

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุรุสภา