ประกาศ

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ อบรม ประชุมหรือกิจกรรมอื่นใดทุกปประเภทของคณะ

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอไไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตอบแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการเงินรายได้และแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายในการจัดบริการและบริหารเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์


ระเบียบ


ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2565


แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติการทำ Banner ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการขอใช้ Zoom

แนวปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลหน้า WebSite คณะครุศาสตร์


คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาผ่านระบบ MIS SKRU

คู่มือการสร้างเกียรติบัตรด้วย Google Sheet Google Slide และ Apps Script

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการใช้งานระบบ KSP Bundit การขอรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการข้อมูลเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM

คู่มือการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Dashboards

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการใช้งานระบบ KSP Bundit การรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ในระบบ KSP Bundit ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา

คู่มือขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายผ่านระบบ MIS SKRU