งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ไปหน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

ภาระงานที่รับผิดชอบ

๑. งานวางแผนและงบประมาณ

๑.๑ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับบริบทภายในและภายนอก

๑.๒ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะครุศาสตร์

๑.๓ ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ

๑.๔ กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์

๑.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินการดำเนินงานประจำปี

๑.๖ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นรายไตรมาสและรายปี

๑.๗ จัดทำร่างแผนบริหารงบประมาณประจำปีเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา

๒. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๑ ทบทวนและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๒.๒ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๒.๓ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๒.๔ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๓. งานประกันคุณภาพการศึกษา

๓.๑ ควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยการ

๓.๑.๑ กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับคณะ

๓.๑.๒ กำหนดค่าเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้

๓.๑.๓ กระจายตัวบ่งชี้ลงสู่การปฏิบัติงานของคณะะ

๓.๒ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่ได้กำหนดขึ้น

๓๓.๓ กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๓.๔ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

๓.๕ ดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๔. งานการจัดการความรู้

๔.๑ กำหนดนโยบายและระบบการจัดการความรู้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๔.๒ ดำเนินการให้มีการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดผลในการผลักดันความสำเร็จตามยุทธศาสตร์

๔.๓ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการความรู้

๔.๔ ติดตาม ประเมินผลการจัดการความรู้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๔.๕ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑ กำหนดรูปแบบการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมทั้งด้านงานวางแผนและงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

๕.๒ งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย

รายชื่อกรรมการฝ่าย

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา ยีหมะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ บุญมี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธัญญา ฐิโตปการ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษิณา หยดย้อย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เพชร รองพล

กรรมการ

อาจารย์วิภาพรรณ นำอุทิศ

กรรมการ

อาจารย์รติมา เทียนไชย

กรรมการ

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

กรรมการ

อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์

กรรมการ

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา

กรรมการและเลขานุการ

นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางนุชรี อินทรสมบัติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางรัชนี อ่อนแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวบุษรา ตาหลี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางฐาณิชญาน์ ศรีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนบริหารคณะครุศาสตร์

รายงานประจำปี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อย